Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z úloh MZ pre všetky predmety

16. 11. 2008

Z úloh MZ pre všetky predmety vyplýva:

 

·              Výchova k právam a povinnostiam, vedieť sa realizovať a reprezentovať,

·              Budovať vzťah k životnému prostrediu a k jeho ochrane,

·              Systematický pracovať so žiakmi z málo podnetného prostredia a žiakmi so špecifickými poruchami učenia,

·              Pracovať systematický s talentovanými žiakmi,

·              Skvalitňovať úroveň čítania s porozumením, ktoré je predpokladom ďalšieho úspešného vzdelávania,

·              Umožniť žiakom na hodinách pracovať s počítačom,

·              Podporovať žiakov v tvorivosti a aktívnemu zapájaniu sa do krúžkovej činnosti,

·              V dopravnej výchove upevňovať vedomosti a praktické zručnosti,

·              Kladenie dôrazu na mravné vlastnosti a vedomosti žiakov,

·              Organizovanie školy v prírode,

·              Zúčastňovať sa súťaží organizovaných školou, obcou, obvodom, ...

 

Vytýčene ciele a úlohy realizujeme týmito formami:

        - organizovaním besied,

        - návštevou výstav, knižníc, divadelných a filmových predstavení

        - zapájaním sa do súťaží

        - prípravou kultúrneho programu,

        - aktualizáciou výzdob tried.